Ponuka

Naša ponuka

Matricové CRM/RM – anorganické a organické polutanty

Životné prostredie ,priemyselné suroviny

 pôdy , sedimenty , geologické materiály , odpadové kaly  a popolčeky

minerálne oleje  ,  kvapalné a  fosílne palivá a produkty ich spracovania
priemyselné suroviny  (cement, sklo, keramika ,žiaruvzdorné materiály ,plasty)
pitné , povrchové a odpadové vody
– biologické materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu
Poľnohospodárske produkty  a potraviny
 biologické materiály  rastlinného a živočíšneho pôvodu
potraviny (mliečne produkty, mäsové výrobky,ryby ,cereálie , alkoholické a nealkoholické nápoje )

– geneticky modifikované poľnohospodárske produkty 

Hygiena pracovného  prostredia , kontrola ovzdušia

– popolčeky, prach,  filtre

Metalurgia

– CRM/RM kovov a ich zliatin vo forme práškov , granúl , vrátane diskov pre iskrové spektrometre

– štandardy pre elementárne analyzátory C,H,N,S,Cl

Klinická biochémia

Matrica  krv , krvné sérum ,plazma, moč  , vlasy a kosti

– klinické ukazovatele a produkty   metabolizmu
stopové prvky , ťažké kovy a organické polutanty 

– obsah etanolu  v krvi

Kalibračné štandardy

Anorganická analýza

– jednozložkové a zmesné vodné kalibračné roztoky pre AAS , AES ICP , ICP MS

– jednozložkové a zmesné olejové kalibračné roztoky pre AES ICP , ICP MS

– jednozložkové a zmesné vodné kalibračné roztoky katiónov a aniónov pre iónovú chromatografiu
– štandardy pre špeciáciu As +3/+5, Cr +3/+6, Se+4/+6
– štandardy stabilných izotopov.

Organická analýza

– PCB, pesticídy, PAU , prchavé organické zlúčeniny , chlórované alkány a aromáty, ftaláty, fenoly dioxíny , PBB,PBDE, parabény a iné organické zlúčeniny vo forme čistých látok a ich roztokov
– štandardy pre stanovenie AOX,EOX , POX
– petrochemické kalibračné štandardy
– uhľovodíkový index (analýza vôd a pôd )
– potravinářské aditíva syntetické farbivá konzervačné látky,antioxidanty a sladidlá
– lipidy , mastné kyseliny a ich metylestery
– izotopovo značené štandardy (D2, 13C12)

Farmaceutické referenčné substancie
základné a čisté látky pre farmáciu.
Klinická biochémia a toxikológia
základné a čisté látky.
Fyzikálne vlastnosti
tepelné vlastnosti,optické vlastnosti, iónová aktivita , elektrické vlastnosti,viskozita a ďalšie.
Fyzikálne vlastnosti petrochemických produktov

viskozita,bod vzplanutia podľa ASTM D56, D92, D93, bod zákalu,bod tuhnutia, číslo kyslosti a zásaditosti, destilačné krivky.

Mykotoxíny
štandardy rastlinných aj živočišných toxínov vo forme čistých látok a roztokov.
Fytochemikalie
štandardy účinných rastlinných látok o vysokej čistote.
Výbušniny

čisté látky a produkty ich degradácie.

Certifikované referenčné materiály

Certifikovaný referenčný materiál (CRM)

je referenčný materiál s priloženým certifikátom, ktorého jedna hodnota alebo viacero hodnôt charakterizujúcich vlastnosť sú certifikované s neistotou na určenej hladine spoľahlivosti pomocou procedúry zabezpečujúcej nadväznosť na správnu realizáciu jednotiek, použitých na vyjadrenie hodnôt, ktoré charakterizujú túto vlastnosť.

Referenčný materiál (RM)

je materiál alebo látka, ktorej jedna alebo viac vlastností sú dostatočne dobre definované, aby sa dali použiť na kalibráciu prístroja, na posúdenie metódy merania alebo na priradenie hodnôt materiálom. Definované hodnoty sú doložené certifikátom výrobcu.

Certifikovaný referenčný materiál (CRM) a Referenčný materiál (RM)

chemicky čistej látky , ktorej certifikát deklaruje len jednu veličinu ako je chemické zloženie makrozložky ( čistota chemického zloženia alebo jej koncentrácia v roztoku) alebo fyzikálnu vlastnosť ( pH,vodivosť , bod topenia,bod varu, index lomu a pod.) sú určené na kalibráciu prístrojov respektíve meracej metódy ako takej. V závislosti od toho ako sú v certifikáte definované metrologické charakteristiky (neistota, nadväznosť , expirácia) a ktorá inštitúcia vydala certifikát sa tieto CRM/RM používajú ako primárne alebo sekundárne kalibračné štandardy.

Matricový CRM/RM

je materiál resp. látka ,ktorá má v certifikáte definovaný obsah viacerých zložiek, ktoré tvoria matricu danej látky a obsah ďalších nematricových zložiek .Nematricové zložky sú väčšinou nežiadúce zložky , ktoré sa sledujú z environmentalneho ,zdravotného, bezpečnostného a technologického dôvodu . Patria sem napríklad CRM/RM vôd , pôd, geologických materiálov, priemyselných produktov , biologické materiály rastlinného a živočišného pôvodu, potravinové produkty ,kde je certifikovaný obsah anorganických aj organických analytov vrátane niektorých fyzikálnych vlastnosti . Tieto CRM/RM nie sú určené na kalibráciu . Používajú sa na kontrolu kvality na overenie správnosti merania , validáciu metódy a overenie výtažnosti meraného analytu pri chemickéj analýze vzoriek s tou istou matricou ako má matricový CRM/RM .

LABSERVICE - certifikované referenčné materiály