-------- na stránke sa pracuje, obsah bude doplnený-------

 

Certifikované referenčné materiály a referenčné materiály

 

 

Certifikovaný referenčný materiál (CRM)je referenčný materiál s priloženým certifikátom, ktorého jedna hodnota alebo viacero hodnôt charakterizujúcich vlastnosť sú certifikované s neistotou na určenej hladine spoľahlivosti pomocou procedúry zabezpečujúcej nadväznosť na správnu realizáciu jednotiek, použitých na vyjadrenie hodnôt, ktoré charakterizujú túto vlastnosť.

Referenčný materiál (RM) je materiál alebo látka, ktorej jedna alebo viac vlastností sú dostatočne dobre definované, aby sa dali použiť na kalibráciu prístroja, na posúdenie metódy merania alebo na priradenie hodnôt materiálom. Definované hodnoty sú doložené certifikátom výrobcu.

Certifikovaný referenčný materiál (CRM) a Referenčný materiál (RM) chemicky čistej látky , ktorej certifikát deklaruje len jednu veličinu ako je chemické zloženie makrozložky ( čistota chemického zloženia alebo jej koncentrácia v roztoku) alebo fyzikálnu vlastnosť ( pH,vodivosť , bod topenia,bod varu, index lomu a pod.) sú určené na kalibráciu prístrojov respektíve meracej metódy ako takej. V závislosti od toho ako sú v certifikáte definované metrologické charakteristiky (neistota, nadväznosť , expirácia) a ktorá inštitúcia vydala certifikát sa tieto CRM/RM používajú ako primárne alebo sekundárne kalibračné štandardy.

Matricový CRM/RM je materiál resp. látka ,ktorá má v certifikáte definovaný obsah viacerých zložiek, ktoré tvoria matricu danej látky a obsah ďalších nematricových zložiek .Nematricové zložky sú väčšinou nežiadúce zložky , ktoré sa sledujú z environmentálneho ,zdravotného, bezpečnostného a technologického dôvodu . Patria sem napríklad CRM/RM vôd , pôd, geologických materiálov, priemyselných produktov , biologické materiály rastlinného a živočíšného pôvodu, potravinové produkty ,kde je certifikovaný obsah anorganických aj organických analytov vrátane niektorých fyzikálnych vlastnosti . Tieto CRM/RM nie sú určené na kalibráciu . Používajú sa na kontrolu kvality na overenie správnosti merania , validáciu metódy a overenie výťažnosti meraného analytu pri chemickej analýze vzoriek s tou istou matricou ako má matricový CRM/RM .

Naša ponuka

 

Matricové CRM/RM

Životné prostredie ,priemyselné suroviny, poľnohospodárske produkty a potraviny - pôdy , sedimenty , geologické materiály , odpadové kaly

- minerálne oleje , kvapalné a fosílne palivá a produkty ich spracovania, biodiesel - priemyselné suroviny (cement, sklo, keramika ,žiaruvzdorné materiály ,plasty)

- pitné , povrchové a odpadové vody - biologické materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu - poľnohospodárske produkty

- potraviny (mliečne produkty,mäsové výrobky,ryby ,cereálie , alkoholické a nealkoholické nápoje )

- geneticky modifikované poľnohospodárske produkty - hygiena pracovného prostredia ,kontrola ovzdušia

– popolčeky ,prach, respiračné filtre

- štandardy pre elementárne analyzátory C,H,N,S,Cl

Metalurgia - CRM/RM kovov a ich zliatin vo forme práškov , granúl , vrátane diskov pre iskrové spektrometre

Klinická biochémia - krv , krvné sérum ,plazma, moč , vlasy a kosti

- Stanovenie klinických ukazovateľov a produktov metabolizmu

- Stopové prvky , ťažké kovy a organické polutanty

- Obsah etanolu v krvi

 

Kalibračné štandardy

 • Anorganická analýza

- jednozložkové a zmesné vodné kalibračné roztoky pre AAS , AES ICP , ICP MS

- jednozložkové a zmesné olejové kalibračné roztoky pre AES ICP , ICP MS

- jednozložkové a zmesné vodné kalibračné roztoky katiónov a aniónov pre iónovú chromatografiu

- štandardy pre špeciáciu As +3/+5, Cr +3/+6, Se+4/+6

- štandardy stabilných izotopov

 • Organická analýza

- PCB, pesticídy, PAU , prchavé organické zlúčeniny , chlórované alkány a aromáty, ftaláty, fenoly dioxíny , PBB,PBDE, parabény a iné organické zlúčeniny vo forme čistých látok a ich roztokov

- štandardy pre stanovenie AOX,EOX , POX

- petrochemické kalibračné štandardy

- uhľovodíkový index (analýza vôd a pôd )

- potravinárské aditíva syntetické farbivá konzervačné látky,antioxidanty a sladidlá

- lipidy , mastné kyseliny a ich metylestery - izotopovo značené štandardy (D2, 13C12 )

 • Farmaceutické referenčné substancie - základné a čisté látky pre farmáciu
 • Klinická biochémia a toxikológia- základné a čisté látky 
 • Fyzikálne vlastnosti- tepelné vlastnosti,optické vlastnosti, iónová aktivita , elektrické vlastnosti,viskozita a ďalšie.
 • Fyzikálne vlastnosti petrochemických produktov
  - viskozita,bod vzplanutia, bod zákalu,bod tuhnutia, číslo kyslosti a zásaditosti, Cold filter plugging point (CFPP) destilačné krivky, obsah sadzí v olejoch , CRM pre stanovenie obsahu vody v motorových olejoch podľa Karl Fischera.
 • Mykotoxíny- štandardy rastlinných aj živočišných toxínov vo forme čistých látok a roztokov
 • Fytochemikalie - štandardy účinných rastlinných látok o vysokej čistote
 • Výbušniny a produkty ich degradácie

 

 

Spotrebný materiál

 na stránke sa pracuje, obsah bude doplnený